هماهنگ کننده ها

وظایف هماهنگ کننده اکیپهای دوچرخه سواری:


- هماهنگ کننده برنامه قبل از حرکت اکیپ باید جلودار، عقب دار و میاندار را تعیین کند و مسیر رکابزنی و ایستگاه های استراحت را با توجه به طیف شرکت کنندگان به اطلاع جلو دار محترم برساند.

- هماهنگ کننده وظیفه ایجاد ارتباط و نظارت بر روند کلی اکیپهای دوچرخه سواری دارد.

- هر گونه پاسخگوئی به نهادهای انتظامی و یا سایر موارد صرفا بر عهده هماهنگ کننده محترم برنامه هاست.

وظایف جلودار:
1- جلو دار با توجه به توانایی، تعداد نفرات و نوع برنامه (همایش، فرهنگ سازی، تمرین) و افراد شرکت کننده در رکابزنی سرعت حرکت گروه را در مسیر با اطلاع هماهنگ کننده تنظیم کند.
2- جلودار در ابتدا با سرعت کم حرکت میکند تا گروه به نظم در آید وپس از پیمودن حدود ٢٠٠ متر، سرعت را زیاد کند و با توجه به شیب مسیر، سرعت را تنظیم کند.
3- در تقاطع ها و میادین با توجه به طول گروه و وضعیت چراغ راهنما همیشه سعی کند از اول چراغ سبز از این مکانها عبور کند تا عقب دار فرصت عبور از چراغ را داشته باشد و دو دسنگی ایجاد نشود.
4- جلودار با توجه به عرض مسیر و ترافیک آن، حدود ٥٠ متر مانده به محل مدنظر با بالا بردن دست و نشانه یک یا دو انگشت آرایش گروه را به ستون یک یا به ستون دو تعیین کند.
5- جلودار در طول مسیر بسته به نوع رکابزنی توسط بی سیم یا سایر وسایل ارتباطی یا علامت با هماهنگ کننده یا میاندار در تماس خواهد بود. در صورت عدم وجود بی سیم می تواند از نزدیک ترین رکابزن استفاده کند.

لطفا مابقی را در ادامه مطلب مطالعه بفرمایید.

6- جلو دار در موقع ایستادن حدود ٥٠ متر مانده به محل دست خود را به نشانه توقف بالا می برد تا بقیه افراد متوجه شوند و موقع ایستادن نظم بهم نخورد.
7- جلودار در جاهایی که جایز نیست (وسط خیابان و میدان) گروه را متوقف نکند تا سبب ترافیک نشود.
8- در انتهای مسیر اگر گروه در سربالایی حرکت کرده و ضربان قلب بالاست اگه امکان داره مثل میدان مادر در پارک ائیل گولی، گروه را تشویق به سرد کردن بدنشون بکنه تا گرفتگی و کوفتگی ناشی از اسید لاکتیک جمع شده در عضلات از بین برد.
تازه کارهای دوچرخه سواری
وظایف وسط دار


١- وسط دار قبل از حرکت اکیپ باید با یکی از همرکابان هماهنگ شود که تقریبا در اواسط گروه مستقر گشته و وقتی گروه به ستون ٢ یا ستون ١ رکاب می زند جایی برای خود در نظر بگیر و ازصف اکیپ بیرون نیاید، مگر اینکه بخواهد در رکابزنان نظم ایجاد کند. با احتیاط پس از نگاه کردن به سمت عقب و اطمینان از نبود وسیله نقلیه از صف خارج و پس از انجام وظیفه به سر جای خود برگردد.
٢-وسط دار اجازه ندهد کسی از اکیپ کنار ستون رکابزنان حرکت کند تا خدای ناکرده موجب تصادف گردد. همه باید پشت سر هم حرکت کنند و برای اینکه اکیپ از هم فاصله نگیرد، با احتیاط نفرات مبتدی را به عقب گروه هدایت کند.
٣- وسط دار قبل از رسیدن به تقاطع ها و میدانها، با کمک یکی دو نفر از رکابزنان با سابقه ورودی و خروجی ها را موقتا برای عبور اکیپ ببندد و در همه حال این نفرات با خوش رویی با رانندگان برخورد نمایند و در صورت سماجت بعضی راننده ها موضوع را با هماهنگ کننده مطرح کند.
٤- وسط دار در برنامه های شهری در حقیقت نقش هماهنگی بین جلودار و عقب دار را دارد و برای اینکه فاصله رکابزنان از همدیگر زیاد نشود و نظم حفظ شود باید سرعت گروه را متعادل کند.
٥- وسط دار موقع توقف اکیپ در چراغ راهنما یا محل استراحت، رکابزنان را تشویق به ایستادن در یک خط و پشت سر هم می کند.
٦- وسط دار در رفتار و مواجهه با رکابزنان و رانندگان خودروها خیلی مودبانه و با روس خوش و با متانت باشد و با صدای آرام صحبت کند و به هیچ وجه خشمگین نمی شود.
عقب دار
وظایف عقب دار


١- قبل از شروع برنامه مسیر، مقصد نهایى و محل هاى استراحت را با هماهنگ کننده بررسى کند.
٢- در نظر داشته باشه افرادی که در گروه از لحاظ قدرت بدنى ضعیف هستند در انتهاى گروه حرکت خواهند کرد.
٣- عقب دار با یکى از همرکابان صاحب تجربه هماهنگ می شود و در انتهاى گروه حرکت می کنند تا در صورتیکه یکی دو نفرى از همرکابان که قدرت بدنى پایین دارند و از گروه جدا میشوند آنها را به یار قدیمى سپرده و مسیر و مقصد را هم برایش می گوید تا در مقصد به آنها ملحق شوند.
٤- در صورتیکه در حین رکابزنى مشکلى پیش آمد، مانند: پنچرى، در رفتن زنجیر چرخ و یا تعمیرات دوچرخه و همچنین براى رکابزنان مشکلی پیش امد سریعا توسط یار قدیمى به هماهنگ کننده خبر دهد.
٥- عقب دار آخرین نفری باشد که در گروه رکاب می زند و اجازه ندهد کسى عقب تر از خودش بماند.
٦- عقب دار در برخورد با نفراتى که قدرت بدنى پایین دارند با محبت رفتار می کند، نقش حمایتگرانه دارد و با لبخند و گشاده رویى جواب بدهد و همرکابان را تشویق کرده، و امیدواری دهد.