زمانی که به کلاهتان در یک تصادف ضربه واردشدباید آن را تعویض کنیداگرهمه چیزخوب به نظربرسدوهیچ آسیبی روی کلاه مشاهده نشودباید برای حفظ ایمنی خودکلاه را تعویض کنید.

عموماتوصیه میشودکه کلاه رابعد از۵سال استفاده تعویض کنید.آلودگی،نورخورشیدو وزش باددر دراز مدت باعث کاهش کارایی لوازم روی کلاه می شوندوباید بعد از مدت زمان مشخصی تعویض گردد

ازحلالهای شیمیایی برای تمیز کردن کلاه استفاده نکنید.سازندگان کلاه های ایمنی توصیه می کنندبرای تمیز کردن کلاه خود از پارچه های نرم یا اسفنج به همراه آب وصابون استفاده کنید.

کلاهرا در مکانهایی مانند انباری،پارکینگ،صندوق ماشین و سایرجاهایی که گرما میتواند در آنجامتراکم شود،نگهداری نکنید،گرمای بیش از حد می تواند سبب تشکیل حباب هایی در فوم یا سایرقطعات کلاه گردد.از کلاهی که در اثر گرما آسیب دیده است استفاده نکنید.